ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠰᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 77 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/12/31
    ︽ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠰᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 77 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠶ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠨᠢ ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠱᠠᠳᠤ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 3 ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠯᠢ ᠯᠢ ᠰᠧ᠂ ᠦᠵᠢᠮ  ᠂ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠶᠠ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 33 ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠾᠧ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠪᠦᠦ ᠯᠢᠩ  ᠂ᠯᠢ ᠵᠢᠩ  ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠤᠢ ᠮᠢᠨ    ᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠬᠤᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠹᠠᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶ ᠢᠦᠶ    ᠼᠤᠤ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᡁᠢ ᠷᠦᠩ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠢ ᠴᠢᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠦᠢ ᠴᠢᠨ    ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠹᠧᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠯᠢ᠂ ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠ ᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠩ    ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠲᠤᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠩ᠂ ᠸᠤᠨ ᠵᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢ    ᠯᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠲᠢᠩ ᠲᠢᠩ᠂ ᠾᠧ ᠽᠦᠤᠤ ᠶᠦᠨ᠂ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ    ᠸᠠᠩ ᠪᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠶ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠢᠩ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 36 ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠦᠤᠤ ᠶᠠ᠂ ᠵᠣᠣ ᠶᠦᠩ᠂ ᠯᠦ ᠭᠦ᠋ᠨ ᡁᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ    ᠬᠤᠤ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠨᠢᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠨᠠ᠂ ᠴᠢᠨ ᠱᠧᠩ ᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠴᠢᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢ    ᠵᠧᠩ ᠶᠦᠩ ᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠨ ᠴᠢ᠂ ᠶᠠᠩ ᠮᠧᠶ ᠶᠦᠨ᠂ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ    ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠧᠩ ᠷᠦ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠧᠩ ᠸᠧᠶ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠤᠤ ᠯᠸᠢ    ᠱᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠷᠦᠢ ᠴᠦᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠯᠢ᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠮᠢᠨ    ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠨ ︵ᠰᠧ ᠵᠧᠩ︶᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠹᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠹᠤᠩ᠂ ᠭᠦᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠧᠨ ᠢᠩ    ᠭᠤᠤ ᠪᠥᠸᠧ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠦ ᠶᠠ ᠢᠦᠢ    ᠯᠦᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠶ ᠳ᠋ᠡ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 3 ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠭᠦᠤᠤ ᠼᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠤᠨ ᡁᠢ᠂᠂ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠶ ᠶᠠᠨ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 2 ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠪᠠᠶ ᠿᠦᠢ᠂ ᠫᠠᠨ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ      ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2021 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ    ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠥᠮ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠶ᠋ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ᠄ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ︵ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ︶    ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 6166072᠂ 6166069    ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠄ dhqjyjrsk@126.com         ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ    2021 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠡᠳᠦᠷ      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备06002822号-1