ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/3/5
     ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠦ      ᠢᠩᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠬᠦᠢᠴᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠯᠦᠭᠤᠪᠳᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠳ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣ᠂ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠣᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠬᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠣᠭᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠦᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠳᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠮᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ 14 — 16 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ᠂ ᠰᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠣ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 17 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ 320 ᠮᠢᠳ᠋ᠷ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠨ ᠤ 3 — 2 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠬᠦᠣ ᠰᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠰᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠬᠦᠯᠵᠤ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠱᠦᠬᠦᠷᠮᠡᠭ᠂ ᠳᠣᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠣᠰᠠᠳᠣ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠳᠣᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠭᠡᠰᠣ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠣ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠣ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷ ᠮᠥᠨ᠃      ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠴᠦᠯ ᠴᠦᠯᠡᠷᠭᠡᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠪᠢᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠢᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠯᠠ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃      ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ      ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠣᠩᠭᠤᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠬᠤᠪᠢᠩ︶ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠣᠭᠠᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠰᠣᠷ ᠢ ᠡᠯᠬᠦᠵᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠣᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠨᠵᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠢᠯᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠱᠠᠣ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠭᠴᠣ ᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠣ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠵᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃      ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠯᠠ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠣᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦᠪᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠯᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠱᠦᠬᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠳᠣᠷᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠃ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ 5 — 8 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠩᠭᠤᠢ ︵ᠳᠣᠮᠣᠢ︶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠨᠵᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠢᠯᠣᠣᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠷᠠᠨᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠣᠷᠠᠨᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠣᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠪᠦᠷᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠰᠣ ᠱᠣᠩ᠂ ᠲᠦᠭᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠱᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ︵ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ︶ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠬᠤ ᠰᠡᠪᠰᠣᠯᠠᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠳᠡᠭᠡᠰᠣ ︵ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ︶ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠱᠣᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠭᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠳᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠣᠱᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠱᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠱᠠᠭᠠᠳ ᠢᠪᠢᠯᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠰᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠤ ︵ᠳᠠᠶᠢᠷᠡᠬᠦ︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠭᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠭᠤᠰᠣᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠩᠭᠤᠢ ᠭᠤᠨᠵᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠢᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠭᠰᠣᠭᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠣᠯᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠳᠣᠷᠦᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃      ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ︵ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ ᠵᠤᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ︶ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠪᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠳᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ︵ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ︶ ᠰᠣᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠣᠰᠣ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠵᠣ ᠣᠨᠳᠠᠵᠣ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠳᠣ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃      ᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ︵ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠣᠭᠤᠬᠤ︶᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠣ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠨᠢᠭᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠩᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠵᠣ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃      ᠳᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠣ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠣ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠨᠢᠵᠤ ᠳᠣᠷᠣᠮ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣ︶ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠳᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠳᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠣᠭᠤ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠶᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠰᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠣᠰ ᠬᠦᠣᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤ      ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ᠄ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠳ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠨᠣ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠰᠬᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠣᠷ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠯᠳᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠪᠡᠯ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ︵ᠠᠭᠠᠷᠤ︶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠣᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备06002822号-1