︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ 2︾ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-11-26
     ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ 2︾ ᠨᠤᠮᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ︵ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢᠦ ᠱᠢ ᠫᠢᠩ︶ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ 2︾ ᠨᠤᠮᠤᠷᠲᠤ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 1᠄ 30 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ︾ ᠨᠤᠮᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ 14 ᠮᠢᠯ ︵1 ᠮᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠦᠭ 1.85 ᠺᠢᠯᠤᠮᠤᠲᠷ︶ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃          ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ 2︾ ᠨᠤᠮᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠫᠷᠢᠲᠽ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃          ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ 2︾ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠦᠩ︾ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃          36 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠿᠧᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 1450 ᠲᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠠᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备06002822号-1